loader

redzitālāk

Šī ir vietne, kura vēsta par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijas izglītībā, programmu nozīmi un ietekmi Latvijas sabiedrības, cilvēkkapitāla un ekonomikas attīstībā. Par zināšanu un vērtību bagātu sabiedrību!

Labi pārvaldītas augstskolas, kas tiecas uz izcilību

Augstskolām ir nozīmīga loma valsts izaugsmē un attīstībā – tās nosaka valsts konkurētspēju un ilgtspēju, veido sabiedrības zināšanu ietvaru, sagatavo profesionāļus visām nozarēm, veicina kopējo inovāciju spēju un rada zināšanas, kas kalpo visas sabiedrības vajadzībām. Mūsdienīgas augstskolas ir starptautiski konkurētspējīgi un pētniecībā balstīti zināšanu centri, kas stimulē valsts ekonomisko attīstību.

Pārmaiņas izcilībai

Latvijas augstākā izglītība jau vairākus gadus virzās caur apjomīgu reformu procesu, kura mērķis ir nodrošināt, lai katrs būtu motivēts saņemt augstākās kvalitātes zināšanas un dot tās tālāk, lai motivēti pasniedzēji augtu līdzi laikam, lai augstākās izglītības iestādes veicinātu absolventu konkurētspēju, sekojot vienotiem kritērijiem ar vadošajām pasaules universitātēm.

Trīs virzienu attīstība

Pārmaiņas pamatā ir vērstas trīs virzienos – cilvēkkapitāla attīstība augstskolās, studiju programmu pārveide un pētniecības izcilība. Augstskolās tiek veidota motivējoša, moderna mācību vide un saturs, taču nemainīgi svarīgākie satura piepildītāji ir cilvēki – visu līmeņu pasniedzēji, augstskolu vadība un atbalsta personāls. Tādēļ viens no augstākās izglītības pārmaiņu stūrakmeņiem ir būtiski uzlabojumi augstskolu pārvaldībā, vadības un personāla kompetenču attīstībā. 

Investīcijas

Pārmaiņu realizācijaa tiek īstenota ar  Eiropas Savienības Sociālā fonda pasākuma “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” atbalstu, kas paredz kopējās investīcijas augstskolās 18,8 miljonu eiro apmērā, no tā 16 miljoni eiro ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 2,8 miljoni eiro – valsts budžeta līdzfinansējums.

Programma paredz, ka vismaz 20 augstākās izglītības iestādes, tai skaitā koledžas, Latvijā izstrādās un ieviesīs attīstības stratēģijas un darbības rezultātu pārvaldību, pilnveidos un pielāgos studiju programmu saturu nozares attīstības vajadzībām, pilnveidos organizatoriskās un pārvaldes struktūras, izveidos kvalitātes vadības sistēmu, izstrādās un ieviesīs e-risinājumus, pilnveidos vadības personāla prasmes un kompetences.

Augstskolu pārvaldības attīstības virzieni

Augstskolu veicamās aktivitātes, balstoties uz izstrādātajām attīstības stratēģijām, lai pilnveidotu augstskolas pārvaldību atbilstoši starptautiskiem kvalitātes standartiem:

Studiju programmu satura aktualizācija atbilstoši nozares attīstības vajadzībām, to pārstrukturizācija un konsolidācija sadarbībā ar nozares stratēģiskajiem partneriem;

Pārvaldības struktūru racionalizācija un organizatorisko procesu pilnveide, samazinot struktūrvienību fragmentāciju, funkciju un amatu pārklāšanos, pārvaldības procesu efektivitātes un pārskatāmības palielināšana;

Uz rezultātu orientētas kvalitātes vadības sistēmas ieviešana – sasaistes nodrošināšana starp studiju kvalitātes novērtēšanu, personāla attīstību un atlīdzības sistēmu, kā arī datu un informācijas pārvaldību;

e-risinājumu ieviešana studiju efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai, koplietošanas risinājumi pārvaldības stiprināšanai, risinājumi akadēmiskā godīguma kultūras atbalstam, piemēram, ērtu augstskolas mobilo lietotņu izstrāde, visaptveroša dokumentu pārvaldības sistēmas izveide u.c.;

Augstskolu un koledžu vadības prasmju attīstība – pilnveidot stratēģiskās līderības, pārmaiņu vadības, finanšu vadības, motivācijas un svešvalodu prasmes, veidojot un saglabājot zināšanu pēctecību.

Šīs daudzveidīgās aktivitātes stiprinās Latvijas augstākās izglītības iestādes, paaugstinot augstākās izglītības kvalitāti, augstskolu konkurētspēju vietējā un starptautiskā līmenī, veicinot studentu apmierinātību ar studiju procesu un novietojot augstskolas zināšanu sabiedrības centrā.

ESF 8.2.3. “

Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”