loader

redzitālāk

Šī ir vietne, kura vēsta par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijas izglītībā, programmu nozīmi un ietekmi Latvijas sabiedrības, cilvēkkapitāla un ekonomikas attīstībā. Par zināšanu un vērtību bagātu sabiedrību!

Tuvināt mācības skolā darba videi

Ja ir kāds Eiropas Savienības fondu atbalstīts projekts, kas tiešā veidā vienlaikus sasniedz svarīgus divu jomu – izglītības un nodarbinātības politikas – prioritāros mērķus, tad tas ir darba vidē balstītu mācību projekts profesionālajā izglītībā Latvijā. Tas risina divus būtiskus izaicinājumus – uzlabo profesionālās izglītības kvalitāti un paaugstina tās prestižu, kā arī sagatavo kvalificētus darbiniekus uzņēmējiem nozarēs, kurās tā trūkums jūtams visakūtāk.

Profesionālā izglītība, darba vide un nodarbinātība ir vienota procesa neatņemamas sastāvdaļas, taču gadiem ilgi dzirdamas uzņēmēju sūdzības par profesionālo skolu audzēkņu/absolventu prasmēm. Profesionālās izglītības jomā jau ir notikušas ļoti būtiskas pārmaiņas, ko sekmējušas gan satura reformas, gan ievērojamie finanšu ieguldījumi – profesionālās izglītības skolas kļuvušas par modernām, ar mūsdienu tehnoloģijām un risinājumiem apgādātām mācību iestādēm. Nākamais loģiskais solis ir mācību praktiskās puses būtiska uzlabošana.

Kas ir darba vidē balstītas mācības? Tā ir uzņēmēju iesaiste profesionālās izglītības procesā, kad daļa profesionālās izglītības iestādes mācību programmas notiek uzņēmumā. Tā jaunietis, vēl mācoties profesionālajā skolā, praktiskās iemaņas apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas – profesionālās izglītības iestādē. Audzēknis tādējādi pēc skolas beigšanas ir sagatavots reālajai darba dzīvei, savukārt uzņēmums ir ieguvis jaunu, zinošu un darbam gatavu darbinieku.

Septiņu gadu laikā no 2017. gada līdz 2023. gadam darba vidē balstītu mācību projektā plānots investēt gandrīz 22 miljonus eiro, no kā 18,7 miljoni eiro ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 3,3 miljoni eiro – valsts budžeta līdzfinansējums.

darba-vide-balstitas-macibas

Paredzams, ka, projektam noslēdzoties, darba vidē balstītās mācībās būs iesaistīti 3 150 profesionālo skolu audzēkņi, bet praktiskajās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos būs piedalījušies 11 025 audzēkņi. Projektu īsteno Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm, komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem.

Kādas iespējas jaunietim sniedz darba vidē balstītas mācības?

jau pirmajā kursā iespēja iepazīt darbu uzņēmumā;

apgūt prasmes un jaunākās tehnoloģijas pie nozares profesionāļiem;

veiksmīgi atrast savu darba vietu pēc skolas beigšanas;

ātrāk kļūt patstāvīgam un pašam veidot savu dzīvi.

Kādas ir uzņēmēja iespējas, iesaistoties profesionālo skolu darbā un nodrošinot prakses iespējas?

piedalīties mācību programmu izstrādē, eksāmenu norisē un vērtēšanā;

prakses laikā mācīt audzēkņiem tieši tās profesiju prasmes, kuras nepieciešamas mainīgajā ekonomikā;

saņemt finansiālu atbalstu par mācību prakšu organizēšanu – projekts apmaksā darba aizsardzības līdzekļus, veselības apdrošināšanu un vakcināciju, audzēkņa transporta izdevumu kompensāciju;

veidot praktikantu par savu potenciālo nākotnes darbinieku – īstu nozares profesionāli.

Izglītības un darba vides sasaiste ir nepieciešama, lai veidotu konkurētspējīgu profesionālās izglītības sistēmu, tuvinot to darba videi un attīstot jauniešiem nepieciešamās kompetences un prasmes, kā arī risinot nodarbinātības politikas izaicinājumus svarīgās Latvijas ekonomikas nozarēs.

ESF 8.5.1. “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā”