loader

redzitālāk

Šī ir vietne, kura vēsta par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijas izglītībā, programmu nozīmi un ietekmi Latvijas sabiedrības, cilvēkkapitāla un ekonomikas attīstībā. Par zināšanu un vērtību bagātu sabiedrību!

Studiju infrastruktūras modernizācija augstskolās

Lai arī kopumā Latvijā ir daudzsološa augstāko izglītību ieguvušo cilvēku skaita proporcija, to bojā kāds nozīmīgs aspekts –  pārlieku liels studējošo un absolventu īpatsvars sociālajās un humanitārajās zinātnēs, bet nepietiekams – inženierzinātnēs, dabas zinātnēs, veselības aprūpē. Darba tirgus jau tagad, un jo vairāk nākotnē pieprasīs tieši eksakto, dabaszinātņu un inženierzinātņu jomas speciālistus. Latvijas ekonomikas izaugsme pamatā var balstīties uz mūsu spējām radīt produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, mainot ražošanas un eksporta struktūru tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs. Latvijas augstskolām ir nozīmīga loma šo mērķu sasniegšanā, jo augstskolas gan veido Latvijas kvalificēto cilvēkkapitālu, gan arī rada zināšanas un inovācijas.

Tādēļ Latvijā ir nepieciešams mainīt studējošo un studijas beigušo speciālistu skaita proporcijas maiņu atbilstoši darba tirgus prognozēm, tas ir, sagatavot vairāk studentu STEM jomās – Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika, kā arī veselības aprūpē un radošajās industrijās. Būtisks stimuls studiju izvēlei šajos virzienos ir modernizēta studiju, zinātniskā darba un tehniskās bāzes modernizācija, kas nozīmē interesantu, mūsdienīgu studiju procesu.

 STEM studiju un zinātniskā darba materiālās un tehniskās bāzes modernizēšanai paredzēts projekts “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu”, kura kopējais finansējums ir 44,6 miljoni eiro, no tā 37,9 miljoni eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi un 6,7 miljoni eiro – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.

Programmas ietvaros tiek attīstīta 14 augstskolu infrastruktūra – ēkas, telpas, laboratorijas un koplietošanas telpas, modernizējot STEM studiju programmas un pielāgojot vidi personām ar funkcionāliem traucējumiem. Tiek iegādātas iekārtas, aparatūra, datortehnika, tehnoloģijas, materiāli, inventārs un instrumenti, kas nepieciešami STEM studiju programmu īstenošanai. Izglītības procesā tiek ieviesti IKT risinājumi, tai skaitā e-studiju attīstība, un papildināti augstskolu bibliotēku fondi. Vienlaikus ir paredzēta arī augstskolu infrastruktūras – ēku, studiju telpu, laboratoriju un koplietošanas telpu attīstība, tās tiek renovētas vai būvētas no jauna.

Infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšana paredzēta 14 augstskolās, kas īsteno STEM studiju programmas, tai skaitā medicīnas un radošo industriju jomās – tās ir Daugavpils Universitāte, Latvijas Mūzikas akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Transporta un sakaru institūts, Ventspils Augstskola, Vidzemes Augstskola un Latvijas Jūras akadēmija.

Studiju virzieni, kuros ir paredzēta modernizācija, ir dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas; inženierzinātnes, ražošana un būvniecība; lauksaimniecība; mākslas (radošās industrijas); veselības aprūpe un vides aizsardzība. Programmā kopumā plānots modernizēt 272 STEM studiju programmas, kuras izmantos 29 330 studenti.

Modernizācijas gaitā iespējams izveidot efektīvas studiju programmas, kurās līdzsvaroti apvienotas teorētiskās zināšanas ar praktiskajiem risinājumiem, kā arī iespējama tīklošanās starp programmām, izveidojot studiju, pētniecības un vēlāk arī biznesa saiknes starp lietišķajām un radošajām nozarēm.

Papildus studiju programmu modernizācijas tiešajiem ieguvumiem ir sagaidāmi arī pozitīvie “blakusefekti”. Pirmkārt, modernizēta, abus dzimumus uzrunājoša, motivējoša un sakopta studiju varētu beidzot veidot līdzsvarotāku sieviešu un vīriešu pārstāvniecību STEM jomās Latvijā. Otrkārt, tā kā daļa augstskolu ir arī zinātniskās institūcijas, pieeja modernizētam studiju un pētniecības aprīkojumam būtiski veicinās arī zinātnes attīstību.

ERAF 8.1.1. “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu”