loader

redzitālāk

Šī ir vietne, kura vēsta par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijas izglītībā, programmu nozīmi un ietekmi Latvijas sabiedrības, cilvēkkapitāla un ekonomikas attīstībā. Par zināšanu un vērtību bagātu sabiedrību!

Kā idejas pārtop produktā

Inovācijas ir nākotnes konkurētspējas stūrakmens visās attīstīto valstu ekonomikās, tāpēc ir svarīgi veicināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, it īpaši ņemot vērā, ka Latvija atrodas starp pēdējām vietām Eiropā inovāciju jomā. Latvijā aptuveni 30% ir inovatīvi, kamēr vidēji  ES šis skaitlis ir 53%. 

Inovāciju kultūras attīstībai

Tādēļ ES fondu investīciju programmā ir iekļauta virkne projektu, kuru mērķis ir dažādās jomās un ar dažādiem atbalsta instrumentiem veicināt inovatīvu ideju attīstību un ieviešanu uzņēmējdarbībā. Viens no projektiem ir “Inovāciju granti studentiem”, kas paredz jau studiju laikā atrast jaudīgas inovatīvas studentu idejas, kā arī nodrošināt laiku, naudu un vietu to attīstīšanai, piesaistot uzņēmumus kā sadarbības partnerus. Programma attiecas gan uz bakalaura, gan maģistra studiju programmu studentiem, kā arī uz doktorantiem.

Investīcijas

Kopējais inovāciju grantu programmas finansējuma apjoms ir 38,5 miljoni eiro, no kā 28,9 miljoni eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, bet 9,6 miljoni eiro – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.

Sadarbība

Projekta atslēgas vārds ir sadarbība – finansējumu var saņemt augstskolas, kas sadarbojas ar citām augstskolām, zinātniskajām institūcijām, komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, valsts vai pašvaldību institūcijām. Uzņēmumiem projektā ir paredzēta būtiska loma – gan definējot nepieciešamos pasākumus un studentu atlases kritērijus, gan piedaloties kā partneriem grantu programmas ieviešanā (studentu projektu atlase, studentu projektu vadība, mentorings, piekļuves nodrošināšana studentiem savai infrastruktūrai, lai veidotu un izmēģinātu savas inovācijas).

Lai pretendētu uz finansējumu, augstskolā ir jābūt izveidotam Inovāciju fondam, kas nodrošinās grantu programmas ieviešanu.  Studentu inovāciju programma sedz materiālu izmaksas, testēšanas un prototipēšanas izmaksas, tīklošanās pasākumu izmaksas, nodrošina mentorus un darbu vadītāju atbalstu, kā arī paredz maksāt stipendijas.

Programmā tiks iekļauti dažādi pasākumi: inovāciju konkursi un sacensības, inovāciju darbnīcas, vasaras skolas, studentu jaunuzņēmumu (startup) izveide, tehniskā jaunrade, modelēšana, eksperimentēšana un citi. Studentam būs iespēja gūt praktisku pieredzi, attīstīt inovācijas un uzņēmīguma prasmes, dibināt kontaktus ar citiem studentiem, uzņēmējiem un pētniekiem, darboties starpdisciplinārās studentu komandās un iziet starptautiskajā vidē.

Augstskolas

Studentu inovāciju grantu programma stiprinās augstskolu sadarbību ar uzņēmumiem, lai abas puses pilnvērtīgi izmantotu otras kapacitāti – zināšanas, pieredzi, aprīkojumu. Paredzēts, ka programmas ieviešanas laikā līdz 2023. gada beigās varētu būt izveidota sadarbība ar vismaz 270 komersantiem un piesaistīts vismaz 9,6 miljonu eiro privātais finansējums.

Uzņēmumi

Uzņēmumiem savukārt būs iespējams atrast un piesaistīt jaunus, talantīgus darbiniekus, efektīvu atrisināt sava uzņēmuma problēmas vai inovāciju vajadzības, piekļūt augstskolas zinātnes un pētniecības infrastruktūrai un ekspertīzei.

Studenti

Studenti, piedaloties grantu programmā, ne tikai radīs un attīstīs konkrētas inovācijas, bet arī pilnveidos savas līderības un uzņēmējspējas, iegūs pārliecību par savām spējām, iegūs praktiskā darba pieredzi un plašus kontaktus. Radīsies jauni, inovatīvi uzņēmumi Latvijā, jaunas idejas un jauni līderi, kas kopumā veicinās Latvijas tautsaimniecības ne tikai kvantitatīvu, bet arī kvalitatīvu izaugsmi.

ERAF 1.1.1.3. “Inovāciju granti studentiem”