loader

redzitālāk

Šī ir vietne, kura vēsta par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijas izglītībā, programmu nozīmi un ietekmi Latvijas sabiedrības, cilvēkkapitāla un ekonomikas attīstībā. Par zināšanu un vērtību bagātu sabiedrību!

Mūsdienīgi un jaudīgi pasniedzēji augstskolās

Pasniedzējiem droši vien ir viens no aizraujošākajiem un vienlaikus viens no izaicinošākajiem darbiem pasaulē. Tiem vienmēr apkārt ir jaunieši ar savām idejām, ambīcijām un dzīvessparu, ar zinātkāri un jaunības kategoriskumu. Viņi neļauj iesūnot, ved un vedina uz priekšu, bet tas arī prasa milzīgu un pastāvīgu izaugsmi un pašatdevi no pasniedzēju puses. Viņu uzdevums – veidot sabiedrības nākotnes veidotājus. Tādēļ pasniedzēji ir skolotāji un zinātnieki, pētnieki un līderi, partneri un atbalsta punkts, un pamatā – uzticams zināšanu avots. 

Līdzīgi kā citviet pasaulē arī Latvijā pasniedzēju profesiju skar dažādas problēmas, kurām ir nepieciešami risinājumi. Pirmkārt, Latvijā ir izteikta akadēmiskā personāla novecošanās – 16% pasniedzēju ir 65 un vairāk gadus veci un tas rada riskus akadēmisko zināšanu un pētniecības ilgtspējai. Tāpat ne visiem pasniedzējiem ir mūsdienām atbilstošas profesionālās un vispārējās prasmes, kā angļu valodas zināšanas, pietiekamas pedagoģijas, līderības, sadarbības un IT prasmes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu studentiem augstas kvalitātes augstākās izglītības saņemšanu un nepārtrauktu pētniecības procesu augstākajā izglītībā un zinātnē.

Lai sniegtu atbalstu akadēmiskā personāla pastāvīgai attīstībai, ir izveidota Eiropas Savienības fondu atbalsta programma “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, kas paredz sešu gadu laikā ieguldīt šajā virzienā 34,3 miljonus eiro, tai skaitā 29,2 miljonus eiro no Eiropas Sociālā fonda un 5,1 miljonu eiro no valsts budžeta.

 

Programmas mērķi

Programmas galvenie mērķi – attīstīt esošā akadēmiska personāla pedagoģijas, pētniecības, sadarbības un līderu spējas, tai skaitā paredzot stažēšanos uzņēmumos un izglītības iestādēs; piesaistīt jaunus pasniedzējus un veicināt viņu akadēmisko izaugsmi, kā arī veicināt Latvijas augstskolu kapacitāti starptautiskā mērogā, piesaistot darbam augstu kvalificētus ārvalstu pasniedzējus. Atbalsta finansējumu saviem projektiem var saņemt Latvijas augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas.

Esošā akadēmiskā personāla kompetences pilnveides un stažēšanās laikā gūtā pieredze, atziņas un zināšanas tiks integrētas studiju programmu saturā, kā arī pētnieciskajā darbībā un diskusijās ar nozares kolēģiem. Angļu valodas padziļināta apguve ne tikai palielinās akadēmiskā personāla spējas iegūt aktuālo informāciju par norisēm konkrētā zinātnes jomā pasaulē, bet arī stiprinās pasniedzēju spējas strādāt ar starptautisku studentu grupām.

Jaunu un ārvalstu pasniedzēju piesaiste

Jauno pasniedzēju piesaiste paredzēta, atbalstot doktorantu akadēmisko darbu augstākās izglītības institūcijā. Jaunajiem pasniedzējiem atbalsts ļaus stiprināt savu zināšanu un pedagoģisko kapacitāti, paaugstināt akadēmisko pieredzi (gan sagatavošanā, gan docēšanā un pētniecībā), veidot starptautiskus kontaktus.

Savukārt ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste darbam Latvijas augstskolās ļaus palielināt studiju programmu satura daudzveidību un piemērotību globālo tirgu problēmām, uzlabojot konkurētspēju starptautiskajā izglītības tirgū un augstāku kvalitāti studiju programmu realizācijā. Ārvalstu pasniedzējiem paredzēts arī atbalsts latviešu valodas apguvei, kas veicinās ārvalstu pasniedzēju piesaisti ar motivāciju veidot ilgtermiņu sadarbību. Tā studējošie iegūs starptautisku pieredzi un plašākas starptautiskās sadarbības iespējas jau savā Latvijas augstskolā.

Programmas darbības laikā paredzēts sniegt atbalstu 1140 pasniedzēju profesionālās kompetences pilnveidei, piesaistīt darbam augstskolās vismaz 420 doktorantus, kā arī sniegt atbalstu darbam Latvijas augstskolās 300 ārvalstu pasniedzējiem.

Akadēmiskais personāls ir galvenais Latvijas augstākās izglītības un pētniecības virzītājspēks, tādēļ jebkurš atbalsts ir svarīgs, lai caur lieliskiem pasniedzējiem lieliskās augstskolās mēs radām lielisku nākotnes Latviju.

ERAF 8.2.2. “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”