loader

redzitālāk

Šī ir vietne, kura vēsta par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijas izglītībā, programmu nozīmi un ietekmi Latvijas sabiedrības, cilvēkkapitāla un ekonomikas attīstībā. Par zināšanu un vērtību bagātu sabiedrību!

Proti un dari!

Lai kā mums gribētos domāt, ka piecpadsmitgadīgs jaunietis mācās kādā no izglītības iestādēm un 25 gadu vecs jaunietis – mācās vai strādā, vai vismaz aktīvi meklē darbu, tā ne vienmēr ir patiesība. Pietiekami nozīmīga jauniešu daļa vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kas nemācās, nestrādā un arī nemeklē darbu. Tas mazina iespējas iekļauties normālā darba dzīvē, rada augstus sociālos un cita veida riskus nākotnē. Pēc statistikas datiem, Latvijā šādu jauniešu – kas nemācās, nestrādā un nemeklē darbu – īpatsvars vecuma grupā no 15 līdz 29 gadiem pārsniedz 10%.

Finansējums

Latvijā iepriekš bija veikti atsevišķi pasākumi tādu jauniešu, kas nemācās, nestrādā un nemeklē darbu (NEET jaunieši) problēmu risināšanai, taču tādu bija maz un fragmentāri. Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu ir izveidota speciāla un plaša programma NEET jauniešu iesaistei izglītībā, dažāda veida motivējošās un izglītojošās aktivitātēs un darbā – projekts “Proti un dari!”. Tā kopējais finansējums ir 8,4 miljoni eiro, no kā 7,2 miljoni eiro ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 1,2 miljoni eiro – valsts budžeta līdzfinansējums.

NEET-infografiks
Partneru loks

Projektu kopumā “Proti un dari!” koordinē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, taču tās ieviešanā līdzdarbojas ļoti plašs partneru loks. Ir noslēgti sadarbības līgumi ar 82 pašvaldībām, kas savukārt piesaista citus partnerus – tās var būt gan valsts un pašvaldības institūcijas, gan biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri, sociālie partneri un uzņēmēji, kas sadarbojas NEET jauniešu iesaistei dažādās aktivitātēs.

Individuāla pieeja katram jaunietim

Projekta pamatprincips ir individuāla pieeja – katram jaunietim tiek meklēts savs atbalsta un iesaistes veids. Jaunietis sākotnēji tiek intervēts un konsultēts, izzinātas viņa zināšanas, prasmes un intereses. Sadarbībā ar jaunieti top viņa individuālā pasākumu programma, par tās ieviešanu tiek noslēgts līgums starp projektu un jaunieti. Jaunietim ir pieejams mentors, formāla un neformāla mācīšanās, speciālistu (piemēram, psihologa, karjeras konsultanta) konsultācijas, dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes), brīvprātīgā darba iespējas, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara. Jaunieši ar speciālām vajadzībām var saņemt arī surdotulka vai asistenta palīdzību.

Mērķis

Visu pasākumu mērķis ir attīstīt NEET jauniešu prasmes, veicināt viņu izglītības un kvalifikācijas iegūšanu, praktisko amata apguvi, piemēram, pie amata meistara, bezdarbnieku atbalsta programmās vai Jauniešu garantijas projektā. Tāpat, piedaloties nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā, jaunieši iegūst gan jaunas prasmes, gan kontaktus, gan – cerams – jaunus dzīves mērķus.

Ar projekta “Proti un dari!” atbalstu tiks uzlabota daudzu 15-29 gadus vecu jauniešu dzīves kvalitāte un konkurētspēja darba tirgū, būs mazināti sociālie riski. Savukārt darba tirgus būs papildinājies ar prasmīgām rokām un zinošiem prātiem.

Paredzēts, ka projekta darbības laikā no 2014. gada līdz 2021. gadam atbalstu būs saņēmuši 3885 jaunieši, no kuriem 2720 būs sekmīgi izpildījuši savu individuālo izaugsmes programmu.

ESF 8.3.3.

“Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”