loader

redzitālāk

Šī ir vietne, kura vēsta par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijas izglītībā, programmu nozīmi un ietekmi Latvijas sabiedrības, cilvēkkapitāla un ekonomikas attīstībā. Par zināšanu un vērtību bagātu sabiedrību!

Moderna izglītība – modernās skolās

Profesionālā izglītība ir svarīga kopējās izglītības sistēmas sastāvdaļa, kas nodrošina amata prasmes un profesijas ieguvi lielai daļai Latvijas jauniešu. Diemžēl profesionālās skolas joprojām drīzāk apvij aizspriedumi un stereotipi. Zināmā mērā šie priekšstati balstās senā, vēl postpadomju sabiedrības pieredzē, kad profesionālā izglītība nevarēja lepoties ar augstu prestižu un atbilstoši veltītu uzmanību skolu infastruktūras un mācību programmu modernizācijai.


Tādēļ  ES fondu 2014.-2020. gada investīciju programmā profesionālās izglītības sistēmas sakārtošana ir viena no prioritātēm – profesionālo skolu infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācijai ir atvēlēti 105,7 miljoni eiro. No šīs summas 88,6 miljoni ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 17,1 miljons eiro – Latvijas nacionālais līdzfinansējums.


Ko tas nozīmē realitātē? Tas nozīmē, ka 23 Latvijas profesionālās skolas izmanto šos līdzekļus, lai iegādātos jaunu aprīkojumu un iekārtas, kas nepieciešamas tieši mācību procesam, kā arī lai atjauno, renovē un uzbūvē jaunas mācību telpas, kopmītnes, sporta zāles un citas koplietošanas telpas, aprīko tās un labiekārto skolu apkārtni.


Visu ieguldījumu mērķis ir izveidot tādu profesionālās izglītības sistēmu, kurā jaunieši iegūst darba tirgum atbilstošu teorētisko un praktisko izglītību, kas pēc skolas beigšanas viņiem nodrošinās labas karjeras iespējas. Un galvenais – lai šajās skolās jauniešiem ir arī prieks un prestižs mācīties.

Ņemot vērā Latvijas darba tirgus attīstības tendences, tika izvēlētas prioritārās mācību programmas, kurās ir aktuālākais darbaroku pieprasījums un vienlaikus nepieciešamība būtiski atjaunot mācību aprīkojumu atbilstoši mūsdienu prasībām. Investīcijas tika mērķtiecīgi virzītas uz skolām, kas piedāvā šo programmu apguvi. Tā, piemēram, starp prioritārajām programmām ir mehānika un  metālapstrāde, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija, tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un pārtikas ražošanas tehnoloģijas, kokapstrādes tehnoloģijas un datorzinātne, tūrisma un atpūtas organizācija, radošās industrijas un citas nozares.

 

Skolas pieejamos investīciju līdzekļus varēja izmantot mācību un koplietošanas telpu un āra laukumu infrastruktūras modernizēšanai vai jaunu izveidei, metodiskā centra funkciju stiprināšanai, dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošanai un jaunu izveidei, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanai un ergonomiskas mācību vides izveidei. Praktiski 23 iesaistītajās skolās veikti visdažādākie uzlabojumi – sākot no informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegādes līdz multifunkcionālas zāles būvniecībai, no dienesta viesnīcas remonta līdz mācību aprīkojuma iegādei programmai “Hidrobūvju būvtehniķis”, no meža tehnikas mācību poligona jaunbūves līdz aprīkojuma iegādei topošajiem multimediju dizaineriem, no filmēšanas paviljona un video režijas telpas izveides līdz veca baseina pārbūvei par dzelzceļa transporta laboratoriju.

Atjaunotās skolas atrodas visos Latvijas reģionos – no Rīgas līdz Saldum un no Liepājas līdz Daugavpilij.

 

Pēc modernizācijas projektu pabeigšanas 2023. gadā 70-80% no visām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm būs pilnībā modernizētas. Tajās renovētās telpās ar modernām iekārtām mācīsies vairāk nekā 10 800 jauniešu, dzīvojot ērtās sadzīves telpās, sportojot un nodarbojoties ar citām aktivitātēm piemērotos apstākļos. Prasmes un profesijas, ko jaunieši iegūs, atbildīs aktuālajām darba tirgum, mazinot darbaspēka trūkumu atsevišķās tautsaimniecības nozarēs un nepapildinot bezdarbnieku rindas. Latvijai ir svarīgs katrs cilvēks, bet īpaši jaunieši, nākamā aktīvā darba paaudze, kas nodrošinās Latvijas izaugsmi un attīstību, paveicot to gudri, mūsdienīgi un efektīvi.

ERAF 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”